Klasyfikacja Środków Trwałych (KŚT)

Grupa 0 GRUNTY

Grupa 1 BUDYNKI I LOKALE ORAZ SPÓŁDZIELCZE PRAWO DO LOKALU UŻYTKOWEGO I SPÓŁDZIELCZE WŁASNOŚCIOWE PRAWO DO LOKALU MIESZKALNEGO

Grupa 2 OBIEKTY INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ

Grupa 3 KOTŁY I MASZYNY ENERGETYCZNE

Grupa 4 MASZYNY, URZĄDZENIA I APARATY OGÓLNEGO ZASTOSOWANIA

Podgrupa 41 OBRABIARKI DO METALI

Podgrupa 42 MASZYNY DO OBRÓBKI PLASTYCZNEJ METALI I TWORZYW SZTUCZNYCH

Podgrupa 43 MASZYNY, URZĄDZENIA I APARATY OGÓLNEGO ZASTOSOWANIA W PRZETWÓRSTWIE ROLNO-SPOŻYWCZYM

Podgrupa 44 MASZYNY I URZĄDZENIA DO PRZETŁACZANIA I SPRĘŻANIA CIECZY I GAZÓW

Podgrupa 45 PIECE PRZEMYSŁOWE

Podgrupa 46 URZĄDZENIA DO WYMIANY CIEPŁA

Podgrupa 47 MASZYNY, URZĄDZENIA I APARATY DO PROCESOW MATERIAŁOWYCH

Podgrupa 48 POZOSTAŁE MASZYNY, URZĄDZENIA I APARATY OGOLNEGÓ ZASTOSOWANIA

Podgrupa 49 POZOSTAŁE MASZYNY, URZĄDZENIA I APARATY SPECJALIZOWANE i SPECJALNE, OGÓLNEGO ZASTOSOWANIA

Grupa 5 MASZYNY, URZĄDZENIA I APARATY SPECJALISTYCZNE

Grupa 6 URZĄDZENIA TECHNICZNE

Grupa 7 SRODKI TRANSPORTU

Grupa 8 NARZĘDZIA, PRZYRZĄDY, RUCHOMOŚCI I WYPOSAŻENIE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE

Grupa 9 INWENTARZ ŻYWY

Klasyfikacja Środków Trwałych (KŚT) Klasyfikacja Środków Trwałych (KŚT) jest usystematyzowanym zbiorem obiektów majątku trwałego służącym m.in. do celów ewidencyjnych, ustalaniu stawek odpisów amortyzacyjnych oraz badań statystycznych. W Klasyfikacji Środków Trwałych za podstawową jednostkę ewidencji przyjmuje się pojedynczy element majątku trwałego spełniający określone funkcje w procesie wytwarzania wyrobów i świadczenia usług. Jedynie w nielicznych przypadkach dopuszcza się w ewidencji przyjęcie za pojedynczych obiekt, tzw. obiekt zbiorczy, którym może być np. zespół przewodów rurociągowych lub zespół latarni jednego typu użytkowanych na terenie zakładu, ulicy, osiedla, zespoły komputerowe itp. Klasyfikacja Środków Trwałych stosowana jest w sprawozdawczości statystycznej i w ewidencji księgowej środków trwałych. Klasyfikacja Środków Trwałych (KŚT) została wprowadzona rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2010 r. (Dz.U. Nr 242,poz.1622). Aktualna Klasyfikacja Środków Trwałych (KŚT) zastąpiła Klasyfikację Środków Trwałych (KRŚT) wydaną rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 1999 r. (Dz. U. Nr 112, poz. 1317 z późn. zmianami). Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2010 r. w sprawie Klasyfikacji Środków Trwałych (KŚT) Dz.U. 2010 nr 242 poz. 1622